RTI

RTI : As per RTI Norms of 2005 

 

माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ अन्वये माहिती अधिकार अतंर्गत महाविद्यालयातील अधिकाऱ्यांची नावे खालील तक्त्याप्रमाणे आहेत. 

 

अधिनियम, २००५  अतंर्गत माहिती अधिकार समिती 

१.  प्रथम अपिलीय अधिकारी              :   डॉ. अनिता स्वामी              –   प्राचार्य.
२. जण माहिती अधिकारी                   :   डॉ . उषा बोरकर               –   वरिष्ठ प्राध्यापक.
३. सहाय्यक जण माहिती अधिकारी    :   श्रीमती. अदिती नेरुरकर     –   वरिष्ठ लिपिक. 

 

RTI 17 Pages Manual